SEKCJA FIZYKI LITOSFERY I PRZESTRZENI OKOŁOZIEMSKIEJ  PRZY WARSZAWSKIM ODDZIALE POLSKIEGO TOWARZYSTWA GEOFIZYCZNEGO
1980 – 1999

    Sekcja Fizyki Litosfery i Przestrzeni Okołoziemskiej (FLiPO) powstała w 1980 r. – początkowo pod nazwą „Sekcja Fizyki Wnętrza Ziemi i Przestrzeni Okołoziemskiej” (do tej nazwy powrócono w 1996 r.) – na wniosek grupy geofizyków zajmujących się badaniami naukowymi w różnych dyscyplinach fizyki wnętrza Ziemi oraz fizyki przestrzeni międzyplanetarnej, które to nie były – praktycznie biorąc – reprezentowane w ówczesnym przekroju zainteresowań Polskiego Towarzystwa Geofizycznego (PTGf). Z początkiem roku 1981 sekcja FLiPO została afiliowana przy Oddziale Warszawskim PTGf.  Zarząd sekcji (pierwszy i następne…) składał się z trzech osób: Stanisław Michnowski  (Instytut Geofizyki PAN) – przewodniczący,  Waldemar Kraiński (Centrum Badań Kosmicznych PAN)  i  Sławomir Maj (Instytut Geofizyki PAN) – członkowie.

    Od samego początku w działalności Sekcji FLiPO  zaistniały dwa podstawowe pola zainteresowań: (1)  elektrodynamika dolnej/górnej atmosfery w strefach polarnych (ze szczególnym uwzględnieniem roli Polskiej Stacji Polarnej (PSP) „HORNSUND” na Spitsbergenie);  (2)  historia  geofizyki w Polsce w XIX  i  pierwszej połowie XX  wieku.

    Metody pracy w Sekcji - stopniowo i z pewnymi perturbacjami - przybrały urozmaicone  formy.  A więc:

- akcja odczytów z wybranych zagadnień geofizyki o interdyscyplinarnym charakterze (pokroju) przy współudziale pracowników z rozmaitych ośrodków naukowych (np. Instytut Geofizyki PAN, Instytut Geofizyki UW, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Geologiczny, Muzeum Ziemi PAN );

-  specjalistyczne konwersatoria dotyczące problemów fizyki wnętrza Ziemi lub fizyki przestrzeni okołoziemskiej w zakresie bieżących prac naukowych prowadzonych przez członków Sekcji;

-   organizowanie wycieczek naukowych;

- gromadzenie (i opracowywanie) materiałów  związanych z  początkami i rozwojem różnych dyscyplin geofizyki w Polsce; opieka nad naukową spuścizną polskich geofizyków;

- akcja publikowania w kwartalniku „Przegląd Geofizyczny”, także   wymiana własnych publikacji z zagranicznymi ośrodkami naukowy.

   W okresie lat dziewiętnastu (1981 – 1999)  zorganizowano 16 odczytów (a więc - średnio biorąc – prawie jeden rocznie), z udziałem Autorów krajowych i  zagranicznych (Rosja, Szwecja, Stany Zjednoczone), reprezentujących różne placówki naukowo-badawcze  związane z szeroko pojętą geofizyką. Tematyka odczytów była urozmaicona, mniej lub więcej specjalistyczna, ale z reguły związana z aktualnymi osiągnięciami i trendami rozwoju  w danej dyscyplinie geofizyki ziemskiej czy geofizyki planetarnej. Reprezentowane były m.in. takie kierunki, jak: geodynamika, sejsmologia/sejsmika, planetologia,  ale najliczniej – elektromagnetyzm dolnej i górnej atmosfery, elektrodynamika jonosfery, fizyka plazmy magnetosferycznej , relacje Słońce – Ziemia  (patrz załączona  Tabela 1).

     Specjalistycznych roboczych konwersatoriów – w latach 1981 – 1999 – odbyło się około setki (100), przeciętnie po 5 w ciągu jednego roku, chociaż były niezbyt równomiernie rozłożone w czasie. Omawiano w trakcie tychże spotkań wybrane (często nazbyt fachowe ) zagadnienia np.  z zakresu:

-  teorii pól wektorowych;

-  oddziaływań Słońce – Ziemia;

-  badań rozkładu elektrycznych prądów w dolnej atmosferze strefy polarnej;

-  elektromagnetycznych oddziaływań  magnetosfera – jonosfera  w rejonach polarnych;

-  pól elektromagnetycznych w dolnej atmosferze w PSP „HORNSUND”;

-  fizyki wyładowań elektrycznych w dolnej atmosferze z uwzględnieniem empirycznych danych z Obserwatorium Elektryczności Atmosferycznej  w  Tam-Dao , VIETNAM;

-  termodynamicznych i elektronowo-optycznych własności minerałów płaszcza Ziemi;

-  sejsmiczno-termicznego modelowania litosfery kontynentalnej np. w rejonie Prekambryjskiej Platformy w północno-wschodniej Polsce;

-  konstrukcji aparatury pomiarowej, jak np. spektrometr ruchliwości jonów w dolnej atmosferze;

-  działalności naukowej zagranicznych ośrodków, jak np. Instytut Aeronomii Towarzystwa Maxa Plancka  (Niemcy).

     Sekcja FLiPO  uczestniczyła aktywnie w roboczym spotkaniu dotyczącym  geodynamicznych badań w Obserwatorium Astrogeodezyjnym Politechniki Warszawskiej w Józefosławiu , powiązanych z programem „INTRNATIONAL SERVICE FOR GEODYNAMICS”  oraz projektu geodynamicznych badań „CERGOP” (Central European Geodynamic Project) w ramach inicjatywy środkowo-europejskiej  „CEI”.

 

    Sekcja FLiPO  wzięła również czynny udział w organizowaniu przez Instytut Geofizyki PAN i Polskie Towarzystwo Geofizyczne ( w kooperacji z Międzynarodową Komisją Elektryczności Atmosferycznej), międzynarodowej Konferencji „GLOBAL ATMOSPHERIC ELECTRICAL MEASUREMENTS”. W Konferencji uczestniczyło ponad 40 osób - w tym 10 z Polski; wygłoszono około czterdziestu referatów (siedem  przez członków Sekcji FLiPO). Materiały konferencyjne wydał w postaci  druku zwartego, Instytut Geofizyki PAN.

    Sekcja FLiPO  zorganizowała w Warszawie – wraz z Instytutem Geofizyki PAN i Centrum Badań Kosmicznych PAN – jednodniowe (9 czerwca 1994 r.) Seminarium pod nazwą : „Polska Stacja Polarna HORNSUND w badaniach dotyczących oddziaływań Słońce – Ziemia” .  Wygłoszono  14 referatów (w tym osiem przez członków Sekcji). Referaty opublikowane zostały w kwartalniku  „Przegląd Geofizyczny” (t. 41(1-2), 1996).

     W 1985 r. (11 czerwca) odbyła się całodniowa wycieczka do Obserwatorium Astronomicznego i Radioastronomicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika   w Piwnicach k. Torunia.  Wiosną 1994 r. miała miejsce wycieczka naukowa do Obserwatorium Geofizycznego im. St. Kalinowskiego w Świdrze  oraz do Instytutu Atomistyki w Świerku, poświęcona w całości problemom monitorowania radioaktywnych skażeń (naturalnych i sztucznych) atmosfery.

    W pierwszych latach działalności Sekcji FLiPO  zainteresowania historią badań geofizycznych w Polsce koncentrowały się przede wszystkim  na kolekcjonerstwie. Gromadzono w drodze indywidualnych zakupów  (w antykwariatach, na targach „staroci”) przez członków Sekcji oraz darowizn – głównie rodzina profesora T. Olczaka – materiały  dotyczące dziejów nauk geofizycznych w Polsce.  Stanowiły je: kolekcje publikacji (lub poszczególne reprinty), maszynopisy, listy, fotografie, odręczne notatki, urzędowe dokumenty itp. związane z naukową, zawodową i społeczną działalnością wybitnych polskich geofizyków (np. Maurycy P. Rudzki (1862 – 1916), Henryk Arctowski (1871 – 1958), Stanisław Kalinowski (1873 – 1946), Antoni B. Dobrowolski (1872 – 1954), Edward Stenz (1897 – 1956), Henryk Orkisz (1903 – 1995), Tadeusz Olczak (1907 – 1983)  i in., także Marian Smoluchowski (1872 – 1917), Czesław Białobrzeski (1878 – 1953)) oraz historią obserwatoriów magnetycznych i sejsmologicznych na terenie Polski, a nawet dziejami polskich wypraw polarnych.

    Milowym krokiem we właściwym ukierunkowaniu działań „komórki” historycznej Sekcji, było zorganizowanie w salach Muzeum Ziemi PAN, w grudniu 1987 r., seminarium z okazji 125 rocznicy urodzin Maurycego Piusa Rudzkiego (1862 – 1916). Seminarium poświęcone M.P. Rudzkiemu zaowocowało współpracą z Komitetem Geofizyki PAN w przygotowaniu obchodów setnej rocznicy powołania Katedry Geofizyki Matematycznej i Meteorologii w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (pierwsza w świecie katedra geofizyki!). Uczestniczono w opracowaniu zbiorowej publikacji Instytutu Geofizyki PAN pt. „The Hundredth Anniversery of The First Chair of Geophysics” (Stulecie Pierwszej Katedry Geofizyki), wydanej w 1996 r.  Aktywnie właczono się w realizację uroczystej sesji naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim (20 listopada 1996 r.): „STULECIE UTWORZENIA PIERWSZEJ KATEDRY GEOFIZYKI”;  wygłoszono dwa referaty – główny: „Naukowe osiągnięcia Maurycego Piusa Rudzkiego w geofizyce” i dodatkowy – z cyklu: „Sylwetki geofizyków polskich – Konstanty Tadeusz Olczak (1907 – 1983)”.

    W kwartalniku Przegląd Geofizyczny (t. 36(1), 1991)  ukazały się dwa artykuły  Profesora Tadeusza Olczaka  dotyczące historii  geomagnetycznych  pomiarów w Polsce;  przygotowano je do druku na podstawie maszynopisów odnalezionych w archiwum rodzinnym  - „Rheticus, Kruger, Heweliusz i zmiany wiekowe deklinacji magnetycznej w Gdańsku” oraz   „Pierwsze obserwatorium magnetyczne na ziemiach polskich i udział Uniwersytetu Krakowskiego w Związku Magnetycznym”.  Działalności naukowej Tadeusza Olczaka, długoletniego Naczelnego Redaktora kwartalnika  Acta Geophysica Polonica , poświęcono w ostatnim dziesięcioleciu XX wieku kilka szczegółowszych opracowań (patrz np. Przegląd Geofizyczny, t. 38(2), 1993).

    W związku z setną rocznicą urodzin Profesora Edwarda Stenza (1897 – 1956) przygotowano  okolicznościowe referaty na uroczyste Seminarium w Instytucie Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego (17 stycznia 1997 r.); opublikowano dwa artykuły: „Od Maurycego P. Rudzkiego do Edwarda Stenza: Zarys dziejów badań geotermicznych w Polsce w pierwszej połowie XX wieku” (Przegląd Geofizyczny, t.40(1), 1997) oraz  „Edward Stenz (1897 – 1956): first Editor of ACTA GEOPHYSICA POLONICA”  (Acta Geophysica Polonica, t.45(4), 1997).

    Czynnie współpracowano w przygotowaniu i publikacji wielu artykułów poświęconych aktywności naukowej i zawodowej takich osób, jak np. Profesor Henryk Orkisz (1903 – 1995), uczeń i współpracownik Henryka Arctowskiego w Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie,  Zofia Droste (1930 – 1994) i Józef Hordejuk (1929 – 1994),   sejsmolodzy młodszego pokolenia, wreszcie Kazimiera Ołpińska-Warzechowa (1927 – 1997) czy przedwcześnie zgasły,  Andrzej Łosakiewicz (1956 – 1997).

    Warto nadmienić, że w  Przeglądzie Geofizycznym (t.51(1-2), 1996) ukazało się opracowanie pt. „Kwartalnik ACTA GEOPHYSICA POLONICA”, prezentujące narodziny i rozwój tego czasopisma w czterdziestoleciu: 1953 – 1992 .

    W okresie  1981 – 1999 ,  ilość publikacji w  Przeglądzie Geofizycznym  autorstwa członków Sekcji FLiPO nie była zbyt imponująca – w sumie zamieszczono 25 artykułów różnego rodzaju i 25 recenzji, czyli razem  pięćdziesiąt pozycji bibliograficznych  (średnio wypada więc 2,8 na rok! ).  Sytuacja poprawia się nieco, jeśli wziąć pod uwagę  prace  wyraźnie „stymulowane” działalnością  Sekcji ,  czyli  24 dodatkowe tytuły.

     W grudniu 1999 r. Sekcja FLiPO / FWZiPO  przekształciła się w samodzielny, ogólnopolski, Oddział „Fizyki Wnętrza Ziemi i Przestrzeni  Okołoziemskiej”  Polskiego Towarzystwa Geofizycznego (z siedzibą w Warszawie);  pierwszym przewodniczącym  Zarządu nowego Oddziału wybrano Iwonę Stanisławską z Centrum Badań Kosmicznych PAN, a  Stanisław Michnowski został  Honorowym Prezesem Oddziału.  Ale to już całkiem inna  historia …..    


 

(Tekst przygotowany przez doc. dr hab. Sławomira MAJA, Polskie Towarzystwo Geofizyczne / Instytut Geofizyki PAN – Warszawa, opublikowany w Przeglądzie Geofizycznym LIII/1 , 2008) 

Design by ZC